New York American Accent Training.jpg

Ever wonder how to correctly say the state you live in?  Or are you traveling and want to know how to pronounce the state like a local resident?  Then feast your eyes on this list! 

Here you will find the correct pronunciations of all 50 US states when spoken in a neutral American accent.  Presented in alphabetical order including Washington District of Columbia (D.C.) (which if you didn't know, is not a state, but a federal territory).  And if you're planning to go to Hawaii and want to know the native pronunciation of the beautiful island state, take a listen below.  Don't forget to stop at Oregon and Nevada as they are often mispronounced (even by born and bred Americans). 

Listen and repeat the words and sentences.  Pay attention to the American stress marks in the IPA spelling if you're familiar.  Otherwise, the spelled version will help you; just remember the syllable in BOLD receives primary stress.

 

Alabama     al-uh-bam-uh     /ˌæl əˈbæm ə/

Alaska     uh-las-kuh     /əˈlæs kə/

Arizona     ar-uh-zoh-nuh     /ˌær əˈzo nə/

Arkansas     ahr-kuhn-saw     /ˈɑr kənˌsɔ/

 
 

California     kal-uh-for-nyuh     /ˌkæl əˈforn jə/

Colorado     kol-uh-rad-oh     /ˌkal əˈrædo/

Connecticut     kuh-ned-i-kuht     /kəˈnɛd ɪ kət/

Delaware     del-uh-wair     /ˈdɛl əˌwɛər/

Florida     flor-i-duh     /ˈflor ɪ də/

Georgia     jor-juh     /ˈdʒor dʒə/

 
 

Hawaii     huh-why-ee     /həˈwaɪ i/

Hawai’i (native)     huh-vye-ee     /həˈvaɪ i/

Idaho     ahy-duh-hoh     /ˈaɪ dəˌho/

Illinois     il-uh-noi     /ˌɪl əˈnoɪ/  

Indiana     in-dee-an-uh     /ˌɪn diˈæn ə/

Iowa     ahy-uh-wuh     /ˈaɪ ə wə/

 
Iowa American Accent Training.jpg
 

Kansas     kan-zuh s     /ˈkæn zəs/

Kentucky     kuhn-tuhk-ee     /kənˈtʌk i/

Louisiana     loo-ee-zee-an-uh     /luˌi ziˈæn ə/

Maine     mayn     /meɪn/

Maryland     mer-uh-luhnd     /ˈmɛr ə lənd/ 

Massachusetts     mas-uh-choo-sits     /ˌmæs əˈtʃu sɪts/  

 
Michigan American Accent Training.jpg
 

Michigan     mish-i-guhn     /ˈmɪʃ ɪ gən/

Minnesota     min-uh-soh-duh     /ˌmɪn əˈso də/ 

Mississippi     mis-uh-sip-ee     /ˌmɪs əˈsɪp i/ 

Missouri     mi-zoor-ee     /mɪˈzʊər i/   

Montana     mon-tan-uh     /manˈtæn ə/

Nebraska     nuh-bras-kuh     /nəˈbræs kə/

Nevada     nuh-vad-uh     /nəˈvæd ə/

New Hampshire     noo hamp-sher     /nu ˈhæmp ʃər/

New Jersey     noo jur-zee     /nu ˈdʒɜr zi/

New Mexico     noo mek-si-koh     /nu ˈmɛksɪˌko/

New York     noo york     /nu ‘jork/

 
 

North Carolina     north kar-uh-lahy-nuh     /norθ ˌkeɪr əˈlaɪ nə/

North Dakota     north duh-koh-duh     /norθ dəˈko də/

Ohio     oh-hahy-oh     /oˈhaɪ o/

Oklahoma     oh-kluh-hoh-muh     /ˌo kləˈho mə/

Oregon     or-i-guhn     /ˈor ɪ gən/

Pennsylvania     pen-suhl-veyn-yuh     /ˌpɛn səlˈveɪn jə/

Rhode Island     rohd ahy-luhnd     /roʊd ˈaɪ lənd/

South Carolina     sowth kar-uh-lahy-nuh     /saʊθ ˌkeɪr əˈlaɪ nə/

South Dakota     sowth duh-koh-duh     /saʊθ dəˈko də/

 
Tennessee American Accent Training.JPG
 

Tennessee     ten-uh-see     /ˌtɛn əˈsi/

Texas     tek-suhs     /ˈtɛk səs/

Utah     yoo-taw     /ˈju tɔ/

Vermont     ver-mont     /vərˈmant/

Virginia     ver-jin-yuh     /vərˈdʒɪn jə/ 

Washington     wosh-shing tuhn     /ˈwɔ ʃɪŋ-tən/

District of Columbia (Washington D.C.)     dis-trikt uhv kuh-luhm-bee-uh     /ˈdɪs trɪkt ʌv kəˈlʌm bi ə/

West Virginia     west ver-jin-yuh     /wɛst vərˈdʒɪn jə/

Wisconsin     wis-kon-suhn     /wɪsˈkɒn sən/ 

Wyoming     why-oh-ming     /waɪˈo mɪŋ/

19 Comments